Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató és szabályzat


Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő által működtetett www.redancehall.hu weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat, tanfolyamra jelentkezőket, a képzésben résztvevőket („Érintett”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.
Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza továbbá az Adatkezelőre vonatkozó belső szabályokat és intézkedéseket, mely biztosítja, hogy az adatkezelése a 3. pontban meghatározott jogszabályoknak megfelel, így egyben az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának is minősül az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.
Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapján közzéteszi, valamint bárki számára hozzáférhető, arról másolat kérhető az Adatkezelő 1085 Budapest József körút 59‐61 alatt található székhelyen.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél‐e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 1. Az adatkezelő adatai
  Név: Redancehall Tánciskola(Vikoring Bt. tulajdona)
  Székhely: 1085 Budapest József körút 59‐61
  Cégjegyzékszám: 01‐06‐712366
  Adószám: 28935252‐2‐42
  Képviseli: Kovács S. Ottó ügyvezető
  Telefon: 06 704271262
  Email cím: redancehalltanciskola@gmail.com
 2. Adatfeldolgozásra jogosult személyek
  a. Az adatkezelés során igénybe vett tárhely‐szolgáltató adatai:
  SILIHOST KFT.Székhely: 2800 Tatabánya, Boróka u. 7.
  Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Boróka u. 7. Telefon: 06‐1‐788‐4060. Fax: 06‐1‐999‐1885. Mobil: 06‐70‐453‐1923
  b. A könyvelési kötelezettség teljesítése során a számlákon szereplő adatok birtokába jut:
  Szanix Bt.
  Iroda
  1181 Budapest,
  Havanna u. 2. 2/5.
  E‐mail: szanix@szanix.hu
  Tel: 06‐30/9821‐859, 06‐1/294‐7556
  Fax:06‐1/296‐0873
 3. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük
  · Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)
  · az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
  · a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
 4. Adatkezelés alapelvei (minőségpolitika)
  4.1. Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság
  Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.
  4.2. Célhoz kötöttség
  Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.
  4.3. Adattakarékosság
  Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatásá nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.
  4.4. Pontosság
  Az Érintettek felelnek azért, hogy a honlapon megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek.
  Mindemellett az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.
  Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, úgy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.
  4.5. Korlátozott tárolhatóság
  Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.
  4.6. Adatbiztonság
  Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa mind a papíralapú, mind pedig az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, megbízott oktatói
  illetve az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozók részére is előírja.
  Ennek körében a számítógépeken vírus‐ és tűzfal védelmet alkalmaz, biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az a munkavállaló tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül.
 5. Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés
  Adatkezelés célja: megrendelés nyilvántartása, kapcsolattartás
  Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása ‐ GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
  A hozzájárulást a Honlapon található e‐mail címre küldött megrendeléskor adhatja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e‐mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek.
  Érintettek kategóriái: honlapon keresztül rendelés
  Kezelt adatok köre: Név, Telefonszám, E‐mail cím
  Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? vezetőség,üzletkötő
  Adatkezelés időtartama: Az üzleti kapcsolat befejezéséig.
  Adattovábbítás: Tárhely szolgáltató
  A hozzájárulást a Honlapon található e‐mail címre küldött megrendeléskor adhatja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e‐mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 13.3. pont).
  Érintettek kategóriái: honlapon keresztül rendelés.Kezelt adatok köre: Név, Telefonszám, E‐mail cím
  Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? vezetőség,üzletkötő
  Adatkezelés időtartama: Az üzleti kapcsolat befejezéséig.
  Adattovábbítás: Tárhely szolgáltató
  Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud rendelést leadni a honlapon
 6. Számla kiállítása
  Adatkezelés célja: számviteli bizonylat kiállítása
  Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges‐ GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ‐ GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. §,
  Számv. tv.169. § (2) bekezdése
  Érintettek kategóriái: rendelés teljesítése és szállítása után
  Kezelt adatok köre: számlázási név, cím, adószám, fizetési mód, dátum, termék(ek)
  Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? vezetőség,üzletkötő
  Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év
  A számlák továbbításra kerülnek a könyvelő felé.
  Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem kaphat névre szóló számlát.
 7. Minőségi kifogások kezelése
  Adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.
  Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges‐ GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség
  teljesítéséhez szükséges ‐ GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.
  § (3)‐(7).
  Érintettek kategóriái: panaszt, kifogást előterjesztő ügyfél
  Kezelt adatok köre: a panasz egyedi azonosítószáma, a megrendelő lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a megrendelő által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása
  Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? vezetőség, üzletkötő
  Adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példánya, tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.Adattovábbítás: Nincs.
  Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.
 8. Az érintettek jogai
  8.1. Hozzáférési jog
  Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataik kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó személyéről, panasz benyújtás jogáról az Adatkezelőtől tájékoztatás kérjen.
  Adatkezelő a tájékoztatást díjmentesen biztosítja az Érintett részére. Amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő jogosult ésszerű költségtérítést kérni (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap).
  A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 10. pont tartalmazza.
  A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.
  8.2. Helyesbítéshez való jog
  Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosul, továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.
  A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül a kérelem jogosságát megvizsgálja.
  Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az
  Érintettel.
  8.3. Törléshez való jog
  Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:
  · az adatkezelés jogellenes;
  · az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
  jogalapja;
  · a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a
  törlést jogszabály nem zárja ki;
  · az adatkezelés célja megszűnt;
  · azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
  Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelésére az Érintett törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben az Érintett adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.
  A kérelmet a 10. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.
  8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:
  a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
  korlátozását;
  c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
  megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek‐e az érintett jogos indokaival szemben.
  A kérelmet a 10. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni
  8.5. Adathordozhatósághoz való jog
  Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható
  formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek
  továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton).
  A kérelmet a 10. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.
  8.6. Tiltakozáshoz való jog
  Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén).
  Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 10. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.
  Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.
 9. Jogorvoslati lehetőségek
  Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125
  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy , lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.
 10. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok
  Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának
  visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:
  Email: redancehalltanciskola@gmail.com
  Postai cím: 1085 Budapest József körút 59‐61
  Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesíti a kérelmet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja
  megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel. Írásbeli értesítést az Adatkezelő kizárólag a kérelem elutasítása esetén küld az Érintettnek, kivéve 8.1. pontban foglalt kérelmek.
  Az e‐mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e‐mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.
 11. Eljárás adatvédelmi incidens esetén
  Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.
  Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük haladéktalanul jelezze a 9. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.
 12. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása
  Az Érintettek a Honlap használatával, illetőleg a megrendelés leadásával jelen Adatkezelési Tájékoztatóban
  foglaltakat elfogadják.
  Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi
  Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.
  Hatályos: 2018. május 25‐től.